STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
NPDN Studio Psychologiczne

Rozdział 1  

Postanowienia ogólne  

  § 1.1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Studio Psychologiczne, zwana dalej  Placówką, jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. 

2. Siedziba Placówki mieści się w Gdyni przy ul. Nagietkowa 73, 81-249 Gdynia. 

3. Organem Prowadzącym Placówkę jest Studio Psychologiczne Joanna Węglarz, z siedzibą w Szemudzie, ul. Chodzińskiego 45, 84-217 Szemud. 

§ 2. Organ Prowadzący  zapewnia odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe, organizacyjne niezbędne do realizacji zadań wynikających z niniejszego Statutu, w tym środki finansowe naj utrzymanie Placówki.

§ 3. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Placówki sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. 

  

Rozdział 2  

Cele i zadania Placówki  

§ 4. 1. Celem  zasadniczym działalności Placówki jest rozpoznawanie oraz  zaspokajanie potrzeb nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie metod nauczania, oceniania,  metod  zarządzania, w tym  organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na doskonaleniu zawodowym nauczycieli, doradców metodycznych, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, psychologów szkolnych, terapeutów oraz dyrektorów szkół   i placówek oświatowych. 

 1. Do celów szczegółowych  działalności Placówki należą: 
  1. podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji ze szczególnym uwzględnieniem przedszkoli i szkół;  
  2. poszerzanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz kadry kierowniczej w celu ich własnego rozwoju zawodowego oraz podnoszenia jakości kształcenia;  
  3. rozwijanie kreatywnych postaw nauczycieli oraz inspirowanie ich do podejmowania działań w charakterze innowacyjnym;  
  4. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć wspomagających działalność publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie tworzenia i realizacji zadań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym;  
  5. inicjowanie lub współuczestnictwo w organizacji i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym.

§  5Do zadań Placówki należy: 

  1. diagnozowanie potrzeb nauczycieli szkół i placówek oświatowych publicznych i  niepublicznych w ramach doskonalenia zawodowego;
  2. organizowanie szkoleń oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie stacjonarnym; 
  3. organizowanie szkoleń oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia na odległość; 
  4. udzielanie konsultacji w zakresie tematyki prowadzonych form doskonalenia; 
  5. prowadzenie działalności informacyjnej i upowszechnianie problematyki doskonalenia nauczycieli; 
  6. organizowanie tematycznych konferencji; 
  7. współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą.  

  

  

Rozdział 3  

Struktura organizacyjna  Placówki  

§ 6. 1. Działalnością Placówki  kieruje Dyrektor.

     2. W skład kierownictwa Placówki wchodzą:  

  1. Dyrektor;
  2. Wicedyrektor ds. pedagogicznych.  

  

      3. Do zadań Dyrektora należy:  

  1. sprawowanie służbowego nadzoru pracodawcy nad pracą wicedyrektora ds. pedagogicznych, pracowników administracji i pracowników obsługi;  
  2. reprezentowanie Placówki na zewnątrz i budowanie strategicznych relacji;  
  3. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Placówkę;  
  4. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych.  

  

      4. Do zadań Wicedyrektora ds. pedagogicznych należy:  

  1. sprawowanie  nadzoru pedagogicznego; 
  2. zatwierdzanie programów  doskonalenia nauczycieli;  
  3. przygotowywanie projektów: planu pracy Placówki, sprawozdania z jego realizacji;  
  4. monitorowanie działań związanych z ich realizacja,;  
  5. zastępowanie Dyrektora w trakcie jego nieobecności;  
  6. reprezentowanie Placówki na zewnątrz – z upoważnienia Dyrektora.

§ 7. 1. W Placówce mogą być zatrudniani, zgodnie z przepisami: 

  1. nauczyciele-konsultanci;  
  2. specjaliści niebędący nauczycielami;  
  3. pracownicy administracji i obsługi.  

  

     2. Do zadań i kompetencji nauczycieli-konsultantów oraz specjalistów niebędących nauczycielami należy:  

  1. przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów oraz innych form specjalistycznych zajęć dydaktycznych;  
  2. prowadzenie konsultacji i superwizji dla nauczycieli, doradców zawodowych i terapeutów;  
  3. opracowywanie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, 
  4. rzetelne i terminowe realizowanie przydzielonych zadań oraz prowadzenie dokumentacji związanej z ich realizacją. 

      3. Do zadań Działu Administracji i Obsługi Klienta należy:  

  1. prowadzenie dokumentacji w związku z korespondencją przychodzącą i wychodzącą; 
  2. bieżąca obsługa strony internetowej Placówki – uaktualnianie danych odnośnie  prowadzonych szkoleń oraz innych form doskonalenia nauczycieli;  
  3. bieżąca  obsługa szkoleń prowadzonych przez Placówkę (sporządzanie list uczestników, gromadzenie i przechowywanie oraz archiwizacja dokumentacji szkoleń, wydawanie zaświadczeń itp.);  
  4. prowadzenie zadań z zakresu  ochrony danych osobowych;  
  5. utrzymywania porządku i zabezpieczania w należytym stanie pomieszczeń i mienia Placówki.  

 

§ 8. 1. Plan pracy Placówki na dany rok szkolny opracowuje Organ Prowadzący.

2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Placówki za dany rok szkolny, z uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w tym planie, Organ Prowadzący przedstawia Pomorskiemu  Kuratorowi  w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego. 

  

Rozdział 4  

Finanse Placówki  

  § 9. 1.Działalność Placówki jest finansowana z: 

  1. opłat wnoszonych przez uczestników szkoleń i innych form kształcenia;  
  2. sprzedaży materiałów edukacyjnych;  
  3. środków pozyskiwanych ze zleceń od instytucji i organizacji;  
  4. grantów i dotacji;  
  5. darowizn oraz innych źródeł.  

      

      2. Placówka prowadzi działalność  finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

      3. Majątek, którym dysponuje placówka stanowi własność Organu Prowadzącego.

  

Rozdział 5

Postanowienia Końcowe  

§ 10. 1. Placówka  używa pieczęci podłużnej o treści:  

      Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Studio Psychologiczne

       ul. Nagietkowa 73, 81-249 Gdynia.  

§ 11. Organizowane przez Placówkę szkolenia w trybie stacjonarnym, realizowane są  w wynajmowanych pomieszczeniach, które spełniają wymagania dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 

§ 12. 1.Uczestnicy szkoleń i innych zajęć organizowanych przez Placówkę otrzymują zaświadczenie potwierdzające ich udział i ukończenie w/w form, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Placówka prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń. 

§ 13. Dokumentacja organizacyjna oraz dydaktyczna Placówki jest prowadzona, gromadzona i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ogólnej instrukcji kancelaryjno-archiwalnej.

§ 14. 1. Zmian w statucie dokonuje Organ Prowadzący.

2. Po wprowadzeniu zmian Organ Prowadzący tworzy tekst ujednolicony statutu.

3. Tekst ujednolicony  statutu Placówki  jest umieszczony na stronie internetowej www.studiopsychologiczne.com.

4. O wszelkich zmianach dotyczących zakresu działalności placówki lub statutu, Organ Prowadzący powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny, o którym mowa § 3  statutu.

5. O zamianach danych objętych wpisem do ewidencji Organ Prowadzący powiadamia Samorząd Województwa Pomorskiego w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.  

§ 15. W sprawach nieunormowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne. 

§ 16. Niniejszy statut obowiązuje od dnia podpisania przez organ prowadzący.